Chcesz zwrócić produkt lub złożyć reklamację? Kliknij TUTAJ.REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRESTIGEOSTASZEWSKA.PL

 

DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem prestigeostaszewska.pl

2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

4. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

5. Sprzedający ­ podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: PHU Prestige Bożena Ostaszewska 15-­445 Białystok, Al. Józefa Piłsudskiego 8 NIP 542 – 246 – 25 – 99 REGON 200070632

6. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku ­ Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

9. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.

10. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sklep, Newsletter oraz Konto.

11. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez Użytkownika adres e­mail.

12. Konto ­ dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.

13. Towary – towary sprzedawane w Sklepie.

14. Cennik Dostawy – cennik usług dostawy towarów opublikowany pod adresem https://www.prestigeostaszewska.pl/content/1-dostawa

15. Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://www.prestigeostaszewska.pl/content/18-polityka-prywatnosci

16. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

 


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego

§ 2
1. Kupujący akceptuje Regulamin.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3
W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, tabletu, czy smartfona, wyposażonego w system operacyjny Windows, Android, iOS, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4
1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – pod numerem : + 48 533 992 244 , e­mailem: bok@prestigeostaszewska.pl
Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 


PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

§ 6
1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e­mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

3. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.

4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.

5. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

6. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e­mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.

§ 7
1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e­mailu.

2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.

4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

 


DOSTAWA

§ 8
1. Termin dostawy towarów jest indywidualnie określony przy każdym z produktów. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 18 stosuje się.

3. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Sprzedający odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

4. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

§ 9
1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki powoduje utratę uprawnień do zgłoszenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

 


CENA I PŁATNOŚCI

§10
1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.

2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.

§11
Kupujący otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej pocztą email na wskazany w zamówieniu adres email.

§ 12
1. Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór opcji należy do Kupującego.

2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w Cenniku Dostawy.

3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Sprzedający może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 9 ust. 1.

§ 13
Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi 

  1. Zamówienia o wartości powyżej 600 zł mogą być opłacone wyłącznie poprzez przedpłatę (płatność przelewem, lub płatność elektroniczna). Opcja płatności za pobraniem jest dostępna jedynie dla zamówień o wartości do 600 zł.
  2. W przypadku zamówień powyżej 600 zł, po dokonaniu zamówienia, klient otrzyma dane do przelewu lub link do płatności online. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

b) przelewem – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w banku ING Bank Śląski o numerze 15 1050 1823 1000 0090 9665 5254

c) płatności elektroniczne obsługiwane przez TPay.com lub przelewy24.pl

§ 14
Przepis § 15 i § 16 mają charakter przepisów szczególnych i dotyczą realizacji Usługi Newslettera oraz Konta.

§ 15 USŁUGI KONTA ORAZ NEWSLETTERA

1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.

2. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.

3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.

4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „Rejestracja”.

5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie. Obligatoryjne jest podanie prawidłowego adresu e­mail, na który zostanie wysłane hasło do Konta.

6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.

7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez Użytkownika adres e­mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.

8. Po otwarciu linku weryfikacyjnego przesłanego Użytkownikowi na podany przez niego adres e­mail, Użytkownik wpisuje swoje hasło w polu „Twoje hasło”. Kliknięcie przycisku „Zaloguj” jest równoznaczne z założeniem Konta. Jest to również moment zawarcia Umowy.

9. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.

10. Założenie Konta jest bezpłatne.

§ 16
1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Założenie przez Użytkownika Konta wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.

3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera usuwając swoje Konto. Jest to moment rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo po usunięciu Konta.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e­mail Użytkownika,

b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia Użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 17
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 18
1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego

b) żądać wymiany Towaru na nowy

c) żądać obniżenia ceny

d) odstąpić od Umowy

2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§19
1. Reklamacje dotyczące Towarów powinny być składane za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie: https://reklamacje.prestigeostaszewska.pl/ pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie elektronicznej.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie roku od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem roku od wydania rzeczy.

§20
Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

§ 21
W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku ­ Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

§ 22
1. Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na Towary zakupione przez Konsumentów oraz 12 miesięcznej gwarancji na Towary zakupione przez przedsiębiorców.

2. Oświadczenie gwaranta oraz zasady realizacji gwarancji zamieszczone są we wzorze karty gwarancyjnej, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu www.prestigeostaszewska.pl

 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 23
1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).

2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadku:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia elektronicznego (https://reklamacje.prestigeostaszewska.pl/), a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.

4. Kupujący powinien uzupełnić formularz zwrotu, dostępny na stronie: https://reklamacje.prestigeostaszewska.pl/

5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu będącemu konsumentem, otrzymane od niego płatności za towar bez kosztów przesyłki. Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.


PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

§ 24
Przepisy § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.

§ 25
1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e­mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

§ 26
Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 27
Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania lub zawartości przesyłki fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

§ 28
Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 50% całości zamówienia.

§ 29
Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1­3 Kodeksu Cywilnego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 30
1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zamówienia Towarów.

2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach określonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e­mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

§ 31
1. Sklep posługuje się plikami Cookies.

2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.

3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

§ 33
W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§ 34
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2014r

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.

 

Formularz zwrotu/reklamacji

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.