Firma PHU „PRESTIGE” Bożena Ostaszewska realizuje „Doradztwo w zakresie Lean Manufacturing”

w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20

 

Numer projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-2558/20

 

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjność i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa PHU „PRESTIGE” Bożena Ostaszewska. Doradztwo Lean Manufacturing nakierowane jest na rozwój firmy przez opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu innowacyjnych rozwiązań poprzez zarządzanie procesem produkcji w firmie. Przyczyni się to do zwiększenia rentowności wytwarzanych produktów. Wdrażając Lean Manufacturing wyeliminowaną zostaną złe nawyki, dzięki czemu firma znacznie zwiększy wydajność produkcji, skróci czas wytwarzania produktu i zapobiegnie kumulacji nadmiernych zapasów. Wszystkie te czynniki przyczynią do wzrostu dochodów. Efektem wprowadzonych działań będzie wzmocnienie potencjału i konkurencyjności, zwiększenie zadowolenia klientów, zwiększenie jakości produktów i usług przedsiębiorstwa PHU „PRESTIGE” Bożena Ostaszewska.

Przeprowadzenie przedsięwzięć pozwalających na wzrost udziału w rynku, poprawę wizerunku i atrakcyjności w otoczeniu, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki swoich usług.


Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 48 000,00 PLN.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 40 800,00 PLN.